Kategoria: Problemy dzieci i młodzieży

Proste zakładanie ogrodów

Każdy kto ma dom ma jakiś zielony teren przed nim. Nie dobrze jest zostawiać go niezagospodarowanym- nie wykorzystuje się wtedy w pełni potencjału wyglądu danego domu. Warto zastanowić się, czy nie ma może możliwości by zmienić oblicze domu, chociażby zakładając na około niego ogród. Zakładanie ogrodów jest bardzo łatwe. Na pewno jest łatwiejsze, niż wydaje to się wielu osobom.
Ludzie mają awersję do zakładania ogrodów, gdyż najczęściej wydaje się, że wymaga to dużej ilości pracy. Oczywiście nie można powiedzieć, że ogród sam urośnie, lecz rola człowieka w powszechnej opinii jest nieco przesadzona. Oczywiście trzeba dbać o kwiaty i inne rośliny, jednak nie jest to poświęcanie im całej uwagi. W zasadzie kluczem jest pamiętanie jaka roślina potrzebuje ile wody i w jakich odstępach oraz jakich preparatów używać. Dlatego też przed założeniem ogrodu wystarczy tylko poczytać kilka stron internetowych. Można szybko dowiedzieć się najważniejszych informacji i od razu przystąpić do zakładania ogrodu. 

POCZUCIE BLISKOŚCI W RODZINIE

Na przykład jeśli dziecko czuje bli­ski związek z określonym członkiem rodziny lub zostaje uwikłane w konflikt po­między rodzicami, może próbować poradzić sobie z pogmatwanymi uczuciami, reagując prowokacją lub rozpaczą. W praktyce wiele problemów, które występu­ją u dzieci, stanowią sygnały trudności przeżywanych przez rodzinę, a ich rozwią­zanie nie jest możliwe bez rozpoznania i usunięcia tych ostatnich.Jeszcze jednym ważnym czynnikiem jest wpływ rówieśników i subkultu­ry, w której żyje młoda osoba. Potrzeba podporządkowania się życzeniom i pla­nom ważnych osób cechuje wszystkich ludzi niezależnie od wieku, jednak owe znaczące osoby zmieniają się w kolejnych etapach życia. We wczesnym dzieciń­stwie centralnymi postaciami są rodzice, ale w okresie dojrzewania bardziej wpływowa staje się grupa rówieśnicza.

PODPORZĄDKOWANIE SIĘ GRUPIE

Gdy podporządkowanie się grupie wy­maga zaangażowania w działalność niebezpieczną lub mogącą spowodować kło­poty, wówczas nastolatek naraża się na znaczne ryzyko, o ile oczywiście jego po­trzeba przynależności do grupy jest silna. Świadczy o tym fakt, iż spory odsetek ogółu przestępstw popełniają młodzi ludzie należący do grup poszukujących sil­nych wrażeń i korzyści materialnych. Z kolei brak akceptacji, krytycyzm, złośli­wość ze strony rówieśników może bardzo silnie wpływać na stan psychiczny mło­dego człowieka.Wpływ rówieśników nie jest jedynym przykładem wpływu subkultury na zachowanie i stan emocjonalny dziecka. Inny przykład znajduje się w pracy Ruttera (Rutter i m., 1979), który w szczegółowym studium wpływu szkoły zwrócił uwagę na związek pomiędzy etosem szkoły a zachowaniami dzieci oraz nasile­niem wandalizmu i rozpowszechnieniem graffiti, bez względu na rodzaj okolicy z jakiej pochodzili uczniowie.

KWESTIE ROZWOJOWE

Znajomość grup czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie człowieka, pozwala określić na podstawie zgromadzonych informacji, co w da­nym przypadku stanowi podłoże trudności. Wskazuje też kwestie, które należa­łoby zgłębić, aby osiągnąć pełne zrozumienie problemu. Każde dziecko oprócz tego, że podlega różnym wpływom, także rozwiia się musi więc przejść przez kolejne stadia, stawiające przed nim rozmaite wymaga­ła. Nie kwestionując znacze­nia innych czynników, Enkson wymienia te, które wywierają największy wpływ a rozwoj dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych. Na przykład na dziecko w wieku 6-12 lat największy wpływ mają nauczyciele i rówieśnicy.

ROLA W ŚWIECIE DZIECKA

Każ­demu rodzicowi, który próbował pomóc swemu dziecku w odrabianiu lekcji zdarzyło się zapewne usłyszeć wypowiedziane zdenerwowanym tonem sakra­mentalne zdanie: „Ale pani kazała zrobić to inaczej”. Dziecko w tym wieku nie rozumie jeszcze, ze każdą rzecz można zrobić na wiele sposobów – uważa że właściwa jest jedynie metoda zademonstrowana przez nauczyciela, który odgry­wa znaczącą rolę w jego świecie.Pomyślne wykonanie zadań związanych z jednym etapem roz­woju me stanowi warunku przejścia do następnego, niemniej jednak zdobyte miejętnosci pomagają dziecku w pokonywaniu kolejnych stadiów lepiej i sprawniej Problemy napotykane na którymkolwiek z etapów nie powstrzymu­ją rozwoju dziecka, lecz utrudniają go z powodu braków wiedzy i umiejętności.

POMYŚLNE PRZEJŚCIE

Pomyślne przejście pozostałych faz rozwo­jowych często pomaga skorygować wcześniejsze zaburzenia, ale sam fakt ich wy­stąpienia znacznie komplikuje życie dziecka.Właśnie dlatego wybór metody radzenia sobie z traumatycznym przeżyciem mus, uwzględniać wiek dziecka.Zwykle czynią to za me zatroskani dorośli, najczęściej członkowie rodziny lub nauczyciele Nie można z góry zakładać, że dziecko, które czuje się nieszczęśli­we i w związku z tym pragnie zmian, powita z zadowoleniem i zaakceptuje inge- rencję specjahsty. Wiele form terapii, szczególnie psychoterapii zakłada, że pa­cjent bierze w mej udział dobrowolnie i aktywnie dąży do zmiany.